FAQ

1. Aansluitingsvoorwaarden:

Om van onze diensten te kunnen genieten, dient u eerst vennoot te worden van onze coöperatieve.

U kan uw kandidatuur indienen door het aansluitingsformulier te downloaden en behoorlijk ingevuld terug te sturen, vergezeld van uw oprichtingsakte en/of statuten en uw meest recente jaarrekening of financiële toestand.

Onze aansluitingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • een activiteit uitoefenen in de bouwsector als aannemer of promotor van openbare en/of privé werken;
 • een gezonde financiële toestand hebben en voldoende professionele en morele waarborgen bieden (eventueel na te gaan door onze afgevaardigde ter plaatse);
 • na aanvaarding van uw kandidatuur:
  • uw lidboekje behoorlijk ondertekend terugzenden, vergezeld van een volmacht tot inschrijving in het register van de vennoten;
  • een inkomgeld van 50 € betalen en intekenen op 1 maatschappelijk aandeel van 25 €.

2. Aanvraag en goedkeuring van een borgstelling:

 • de kredietcapaciteit van onze vennoot wordt beoordeeld op basis van een grondige analyse van zijn financiële toestand (eventueel na plaatsbezoek door onze afgevaardigde) en in functie van de toestand en evolutie der lopende borgtochten;
 • de borgstellingsaanvraag wordt ingediend via onze website, of op ons formulier van aanvraag om definitieve borgstelling te downloaden en op te sturen per mail, of per fax of per gewone post;
 • een kopie van de gunningsbrief, van de bestelbrief of van de (onder)aannemingsovereenkomst moet gevoegd worden bij de borgstellingsaanvraag;
 • onmiddellijke behandeling van de borgstellingsaanvraag bij ontvangst;
 • grondig nazicht van de inhoud en draagwijdte van de overeenkomst en de modeltekst van garantie en eventuele aanbreng van noodzakelijke aanpassingen;
 • afgifte van de borgstellingen binnen de contractueel of wettelijk voorziene termijn;
 • grondig onderzoek van ieder beroep op de borgstelling gepaard met juridische adviesverlening en deskundige verdediging van de belangen van onze vennoten.

3. Soorten borgstellingen:

Onze borgstellingen hebben tot doel de goede uitvoering van de werken die de aannemer verricht te waarborgen.

Naargelang de begunstigde van de borgtocht kunnen wij het onderscheid maken tussen volgende borgstellingen :

 • de borgstelling voor openbare werken:
  • de begunstigde is een bestuur/aanbestedende overheid:
   • deze borgtocht wordt gesteld volgens de standaardtekst van solidaire borg en wordt overeenkomstig artikel 27§2 van de Algemene Uitvoeringsregels van de Overheidsopdrachten (AUR)
    (K.B. van 14 januari 2013) neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas van de Federale Overheidsdienst
    Financiën.
 • de borgstelling voor privé werken:
  • de begunstigde is een privé-opdrachtgever of hoofdaannemer in het kader van een aannemings- of onderaannemingscontract:
   • deze borgtocht wordt gesteld volgens onze standaardtekst van solidaire borg, of volgens de tekst opgelegd door de bouwheer of hoofdaannemer (meestal garantie op eerste verzoek volgens model van bankgarantie)
  • de begunstigde is een privé-bouwheer in het kader van een contract overeenkomstig de Wet Breyne :
   • deze borgtocht wordt gesteld volgens onze standaardtekst van solidaire borg en wordt overeenkomstig artikel 3, alinea 2 van het K.B. van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de Wet Breyne neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas van de Federale Overheidsdienst Financiën.

4. Opvolging en vrijgave van een borgstelling:

Teneinde de opvolging van uw borgstellingsverbintenissen te vergemakkelijken wordt u jaarlijks een lijst van uw lopende borgtochten (RVA) opgestuurd. Indien u geen borgstellingen hebt verricht in het afgelopen jaar blijft de vorige Reglementaire Verbintenisakte (RVA) van toepassing. Ook kan u gratis de evolutie van uw lopende borgstellingen raadplegen via onze internet site www.fideris.be rubriek “vennoten“.
Voor de toegang tot deze rubriek kan u een “paswoord” aanvragen met het formulier hierna te downloaden.
Wij herinneren u eraan dat de voorlopige en definitieve oplevering van de werken niet de automatische vrijgave van respectievelijk de helft en nadien het saldo van de borgtochten meebrengt.
U dient de bouwheer of hoofdaannemer hierom uitdrukkelijk te verzoeken. In het kader van openbare werken geldt het verzoek van de aannemer om over te gaan tot de voorlopige of definitieve oplevering van de werken eveneens als verzoek tot vrijgave van respectievelijk de eerste of de tweede helft van de borgtocht.

De modaliteiten van de vrijgave of opheffing van een borgstellingsakte toegekend in het kader van openbare werken worden geregeld door het artikel 33 van de Algemene Uitvoeringsregels (AUR) van de Overheidsopdrachten en van een borgstellingsakte toegekend in het kader van de Wet Breyne, door artikel 3 van het K.B. van 21 oktober 1971 (regeling van woningbouw en verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen). Deze twee types van borgstellingen worden bij de Deposito- en Consignatiekas van de Federale Overheidsdienst Financiën neergelegd. Deze instelling is de enige instantie bevoegd om de vrijgave ervan al dan niet te aanvaarden door middel van een opheffingsbrief uitgaande van de begunstigde (modellen hierna te downloaden).

De vrijmaking van een borgstellingsakte toegekend in het kader van privé-werken en of in onderaanneming gebeurt door het terugsturen naar onze coöperatieve van een opheffingsbrief aangevuld door de begunstigde (model hierna te downloaden), of door het terugsturen van de originele akte in zijn bezit.

Hierop bestaat een uitzondering nl. in het kader van onze standaardtekst voor privé-borgtochten.

Daarin bepalen wij uitdrukkelijk dat de borgstelling nietig wordt bij gebrek aan beroep ingediend door de begunstigde door een aangetekend schrijven binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de datum van het proces-verbaal van definitieve oplevering of binnen 5 jaar vanaf de datum van proces-verbaal van voorlopige oplevering. Derhalve, indien u ons na deze periode het origineel van dit proces-verbaal (zonder opmerkingen) overmaakt, wordt de borgstelling automatisch geannuleerd in onze boeken.